De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat er in Harderwijk, op grond van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017”, één gedoogverklaring beschikbaar is voor een niet-commerciële coffeeshop die wordt geëxploiteerd door een stichting. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend gedurende een termijn van zes weken vanaf 10 augustus 2017 tot en met 20 september 2017.

 

De aanvraag moet betrekking hebben op zowel de gedoogverklaring als op de, op grond van de artikelen 2:28 tot en met 2:28d van de Algemene Plaatselijke Verordening Harderwijk (APV), vereiste exploitatievergunning, moet voldoen aan de indieningseisen uit artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), moet volledig zijn en moet zijn ondertekend.


De aanvrager dient daarbij gebruik te maken van het “aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop”, van het “aanvraagformulier exploitatievergunning gemeente Harderwijk” en van het “formulier Wet Bibob en Vergunningen”, aangezien ter zake van de aanvragen een Bibob-toets plaatsvindt. Tevens dient de aanvraag in ieder geval de bescheiden te bevatten die zijn opgesomd in de bovengenoemde formulieren. Genoemde formulieren zijn te downloaden via de gemeentelijke website www.harderwijk.nl/coffeeshopinschrijfprocedure2017.

De aanvraag kan alleen worden gedaan door een stichting, dan wel een stichting in oprichting. Dat van een stichting in oprichting sprake is dient te blijken uit een verklaring van de notaris bij wie de oprichtingsakte wordt opgesteld en gepasseerd. In geval sprake is van een stichting in oprichting bij het indienen van de aanvraag, moet de stichting zijn opgericht voor het einde van de hersteltermijn als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb.

Elke stichting of stichting in oprichting mag slechts één aanvraag indienen.

De aanvragen moeten worden geadresseerd aan de burgemeester van Harderwijk en kunnen uitsluitend tijdens de openingstijden van de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk in persoon worden ingediend in een gesloten envelop met daarop de tekst ‘aanvraag coffeeshop’.

Na afloop van de inschrijftermijn vindt door een notaris een trekking plaats van de ingediende aanvragen. Dit vindt in het openbaar plaats op maandag 25 september 2017 om 11.00 uur in de raadzaal van het stadhuis van Harderwijk.


Procedure
Alleen de eerste zeven getrokken aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld. Dit gebeurt gelijktijdig. Daarbij wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017”. Deze aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de in het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” opgenomen toetsings- en wegingscriteria (paragraaf 6.6 en 6.7). Een onderdeel daarvan is de Bibob-toets. Kan op basis van deze procedure aan geen van de eerste zeven aanvragers een gedoogverklaring worden verleend, dan worden de volgende zeven getrokken aanvragen in behandeling genomen. Dit herhaalt zich zo nodig, net zo lang totdat een gedoogverklaring en exploitatievergunning kan worden verleend. Voor een volledige beschrijving van de verdelingsprocedure en de toe te passen criteria wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” welk beleid te raadplegen is via www.harderwijk.nl/coffeeshopbeleid2017 en www.harderwijk.nl/beleidsregels. 

 

Voor de aanvragen die in behandeling worden genomen zijn leges verschuldigd op grond van de “Legesverordening 2017” van de gemeente Harderwijk. De verschuldigde leges voor de gedoogverklaring en de exploitatievergunning bedragen respectievelijk € 729,01 en € 151,08.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, neemt u contact op met Domein Bestuur & Organisatie van de gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 411 911 of via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze bekendmaking van de openstelling van de inschrijfprocedure is gepubliceerd in "Het Kontakt" (Gemeentepagina: officiële publicaties), op de gemeentelijke website, in het elektronisch Gemeenteblad en in de Staatscourant.


Myreport twitter